Vad är driftnetto och hur påverkar det värdering av fastigheter?

Starka fundamentala förhållanden i kapitalmarknaden har i allmänhet bidragit till att driva upp priserna på fastigheter och i synnerhet inom de fastighetssegment med de bedömt mest riskfria kassaflödena – de senaste åren har dessa främst innefattat bostäder, lager/logistik och samhällsfastigheter.  Driftnetto definieras som en fastighets hyresintäkter minus dess drift- och underhållskostnader samt fastighetsskatt. För att […]