Användarvillkor

 Allmänt

HomePal är en digital plattform som ger bostadsrättsinnehavare (Användare) möjlighet att boka tvättid via app och hemsida (Tjänsten). För att en Användare ska kunna få tillgång till Tjänsten krävs att bostadsrättsföreningen (Kunden) har anslutit föreningen till HomePal genom att acceptera villkoren nedan.

Betalningsvillkor

Köp av Tjänsten sker i abonnemangsform. Abonnemang tecknas för en period om 30 dagar (Abonnemangsperiod). Abonnemanget förnyas automatiskt genom att Abonnemangsperioden förlängs med 30 dagar om inte Kunden har sagt upp abonnemanget dessförinnan.

Abonnemang tecknas av behörig företrädare för Kunden. Blankett härför finns på HomePals hemsida. Betalning av abonnemangsavgiften sker kvartalsvis i efterskott, eller för en kortare period om detta föranleds av Kundens uppsägning. Betalning ska erläggas senast den 28:e i månaden efter kvartalet eller efter det att uppsägning skett. Betalning sker genom att Kunden sätter in pengarna på HomePals konto.

Om Kunden inte har erlagt betalning senast på förfallodagen har HomePal rätt till ersättning för kostnader för betalningspåminnelser och inkasso samt till dröjsmålsränta enligt lag.

Uppsägning av abonnemang

Kunden har rätt att säga upp abonnemanget när som helst genom att kontakta HomePal (kontaktuppgifter finns på hemsidan). Uppsägning av abonnemanget kan ske via HomePals e-post.

HomePal har rätt att säga upp avtalet helt eller delvis med 3 månaders uppsägningstid. Uppsägning kan ske genom e-post till Kundens uppgivna e-postadress.

Behandling av personuppgifter

Homepal behandlar och lagrar kontaktuppgifter som namn, e-postadresser och telefonnummer till kontaktpersoner för Kunden samt adress till Kunden. Uppgifterna används för att kunna kontakta och fakturera Kunden.

Ändring av villkoren

HomePal förbehåller sig rätten att när som helst ändra eller göra tillägg till dessa villkor. Meddelande om ändring i villkoren lämnas via e-postmeddelande innan ikraftträdandet. Om Kunden inte accepterar meddelad ändring av villkoren, har denne rätt att frånträda abonnemanget.

Avgiftsändringar sker genom att ändringen införs i prislistan. Avgiftshöjning som påverkar Kunden får dock ske tidigast tre månader efter det att Kunden meddelats om höjningen via e-post.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar kring vår integritetspolicy eller behandling av personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på följande adress:

Wannö & Kimaryo HB

Scheelevägen 15

226 46 Lund

Email: info@homepal.se

www.homepal.se