Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Energianvändning per m² R12 (Atemp, NÅK)

Visar summerad normalårskorrigerad energianvändning per kvadrameter för den uppvärmda arean för de senaste 12 månaderna.

Vad är det?

Normalårskorrigering (NÅK), även känd som väderjustering, involverar en omvandling av konsumtionsdata för att beakta variationer i temperatur och utomhusförhållanden. Genom denna justering blir det möjligt att jämföra konsumtionsvärden mellan olika tidsperioder utan att ovanliga väderförhållanden påverkar beräkningarna.

För att utföra säsongsmässig anpassning hämtas data från olika väderstationer, där värden från SMHI, som har ett nätverk av väderstationer över hela Sverige, ofta integreras.

Atemp, eller termisk referensarea, är den specifika golvyta som används som grund för beräkning av byggnadens primärenergital. Det beskriver i huvudsak ytan för våningsplanen som värms upp och ligger inom byggnadens klimatskärm. Det finns ingen begränsning av denna yta med avseende på höjden av utrymmet.

Atemp definieras som summan av den invändiga ytan för varje våningsplan, vindsplan och källarplan där temperaturen hålls över 10 °C. Denna summa inkluderar även ytan upptagen av innerväggar, öppningar för trappor, schakt och liknande. Däremot inkluderas inte ytan för garage som ligger inom byggnaden, i bostadshus eller andra lokalbyggnader.

Rullande 12 månader (R12) är en tidsperiodsbaserad term som ofta används inom energianalys. I analysen baseras de månadsvärden man tittar på alltid på data från de senaste 12 månaderna – dynamiskt. Med andra ord, varje månad läggs en ny månads data till, samtidigt som den äldsta månaden tas bort från beräkningen. Värdet för januari baseras alltså på summerade värden för februari föregående år t.o.m. januari, medan värdet för februari baseras på summerade värden för mars föregående år t.o.m. februari.

R12 är särskilt användbart för att identifiera trender, mönster och förbättringsområden när det gäller energieffektivitet, eftersom det tar hänsyn till det senaste årets utveckling. Det visar alltså ett nytt årsresultat varje månad. Det är ett kraftfullt verktyg för fastighetsbolag och organisationer som strävar efter att optimera sin energianvändning och minska sina kostnader över tid.

Nyckeltalet tittar alltså på en energianvändning som är viktad utefter de förhållanden som varit (både med hjälp av normalårskorrigering och R12), samt dividerar användningen med fastighetens totala (uppvärmda) area, för att i slutändan kunna följa utvecklingen hos olika fastigheter och områden på ett långsiktigt och rättvist sätt, samtidigt som de enkelt kan jämföras mot varandra då deras storlek inte längre spelar någon roll. Enheten blir Wh/m2.

Hur räknas det ut?

(Summan av energianvändning × korrigeringsfaktor) / Atemp = Wh/m2

* Inkluderar endast användningen för specificerad månad och de 11 månaderna tidigare.

Varför är det viktigt att följa?

Det är viktigt för ett fastighetsbolag att följa upp och analysera Energianvändning Atemp R12 (NÅK) av flera skäl:

  1. Effektivitetsbedömning: Genom att övervaka och utvärdera nyckeltalet kan fastighetsbolaget bedöma hur effektivt energi används inom sina byggnader över det senaste året. Detta hjälper dem att identifiera potentiella områden där förbättringar kan göras för att minska energiförbrukningen och därmed sänka driftskostnaderna, med en färskare och mer aktuell datagrund.

  2. Kostnadsbesparingar: Genom att förstå nyckeltalet kan fastighetsbolaget identifiera byggnader eller områden som har hög energiförbrukning över den senaste 12-månadersperioden. Detta kan leda till att de tar specifika åtgärder för att minska energiförbrukningen och uppnå kostnadsbesparingar på kort och lång sikt.

  3. Miljöpåverkan: Genom att minska energiförbrukningen (per Atemp och rullande 12) kan fastighetsbolaget minska sin miljöpåverkan under den senaste året och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Detta är särskilt viktigt med tanke på dagens hållbarhetsmål och ökad miljömedvetenhet.

  4. Kundernas och hyresgästernas förväntningar: Många kunder och hyresgäster är idag medvetna om och intresserade av energieffektivitet på en kontinuerlig basis. Genom att följa upp och rapportera nyckeltalet kan fastighetsbolaget möta dessa förväntningar och öka sin attraktivitet på marknaden med aktuell data.

  5. Lagkrav och certifieringar: I vissa jurisdiktioner kan det finnas lagkrav eller incitament för fastighetsbolag att följa upp och rapportera energiförbrukningen på en rullande 12-månadersbasis. Dessutom kan certifieringar som LEED eller BREEAM kräva att fastighetsbolag mäter och rapporterar energiförbrukning och effektivitet över en kontinuerlig tid.

Sammanfattningsvis är att följa upp Energiförbrukning Atemp R12 (NÅK) viktigt för att kontinuerligt förbättra ekonomisk effektivitet, minska miljöpåverkan över tiden, möta löpande förväntningar från kunder och hyresgäster, samt uppfylla lagkrav och certifieringskrav. Det ger fastighetsbolaget möjlighet att driva mer hållbara och lönsamma verksamheter med aktuell och långsiktig insikt.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!