Boka demoLogga in
Ekonomi

Ackumulerad prognos

Visar ackumulerad prognos hittills för innevarande år under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar den prognostiserade resultatet eller utfallet under en specificerad tidsperiod. Detta nyckeltal ger en översikt över hur det prognostiserade utfallet ackumuleras över tid och är användbart för att följa den samlade effekten av verksamhetens ekonomiska aktiviteter över tid. Detta nyckeltal ger en översikt över den förväntade samlade effekten av verksamhetens ekonomiska aktiviteter över tid.

Ackumulerad innebär att man summerar eller samlar på sig utfall för olika tidsperioder (ofta månader) över en viss tidsperiod; i detta fall innevarande år. Med andra ord är det en kumulativ eller samlad uppgift som visar utfallet hittills.

Hur räknas det ut?

Prognos summerad fram till specificerad tidsperiod

* Inkluderar prognos för innevarande år.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Ekonomisk Planering: Det ger en tydlig översikt över de ekonomiska resurserna som är tillgängliga för att driva verksamheten under den specificerade tidsperioden. Det är grundläggande för att utveckla en realistisk och strukturerad ekonomisk plan.

  2. Kostnadskontroll: Genom att följa budgeten kan organisationen hålla koll på sina kostnader och undvika överskridanden. Det hjälper till att upprätthålla ekonomisk disciplin.

  3. Beslutsfattande: Budgeten fungerar som en viktig grund för att fatta beslut om investeringar, projekt och strategier. Att ha en klar förståelse av den totala budgeten är avgörande när det gäller att avgöra om föreslagna åtgärder är ekonomiskt genomförbara.

  4. Prestandauppföljning: Budgeten tjänar som referenspunkt för att utvärdera organisationens ekonomiska prestation. Det gör det möjligt att jämföra faktiska utgifter och intäkter med de planerade siffrorna och identifiera eventuella avvikelser.

  5. Prioritering av resurser: Att känna till den totala budgeten hjälper till att prioritera resursallokeringen. Organisationen kan fokusera sina resurser på de områden som är mest kritiska och strategiskt viktiga.

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa nyckeltalet eftersom det är central i ekonomisk planering, kostnadskontroll, beslutsfattande och prestandauppföljning. Det ger en klar struktur för hantering av ekonomiska resurser och hjälper organisationer att uppnå sina finansiella mål.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo