Boka demoLogga in
Ekonomi

Ackumulerad budget

Visar ackumulerad budget hitills för innevarande år under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den totala mängden budgeterade resurser eller pengar som har allokerats och planerats för att täcka kostnader och investeringar under den angivna perioden av det pågående året. Detta nyckeltal ger en översikt över hur budgeten ackumuleras eller förbrukats över tid och är användbart för att följa ekonomisk planering och kontroll under året.

Ackumulerad innebär att man summerar eller samlar på sig budget för olika tidsperioder (ofta månader) över en viss tidsperiod; i detta fall innevarande år. Med andra ord är det en kumulativ eller samlad uppgift som visar hur mycket pengar som har allokerats hittills.

Ackumulerad budget används ofta för att följa och utvärdera hur väl en organisation följer sin ekonomiska plan över tid, och det kan vara till hjälp för att identifiera trender och mönster i budgetutförandet. Det ger en mer omfattande bild av ekonomiska prestationer än en enstaka månadsbudget eller kvartalsbudget.

Hur räknas det ut?

Budget summerad fram till specificerad tidsperiod

* Inkluderar budget för innevarande år.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Ekonomisk planering: Det ger kontinuerlig insikt i hur väl organisationen håller sig inom den budget som har fastställts för det pågående året. Det möjliggör en noggrann övervakning av ekonomisk prestation över tid.

  2. Kostnadskontroll: Genom att följa budgeten kan organisationen hålla koll på sina kostnader och undvika överskridanden. Det hjälper till att upprätthålla ekonomisk disciplin.

  3. Beslutsfattande: Budgeten fungerar som en viktig grund för att fatta beslut om investeringar, projekt och strategier. Att ha en klar förståelse av den totala budgeten är avgörande när det gäller att avgöra om föreslagna åtgärder är ekonomiskt genomförbara.

  4. Prestandauppföljning: Budgeten tjänar som referenspunkt för att utvärdera organisationens ekonomiska prestation. Det gör det möjligt att jämföra faktiska utgifter och intäkter med de planerade siffrorna och identifiera eventuella avvikelser.

  5. Prioritering av resurser: Att känna till den totala budgeten hjälper till att prioritera resursallokeringen. Organisationen kan fokusera sina resurser på de områden som är mest kritiska och strategiskt viktiga.

Sammanfattningsvis är att följa nyckeltalet kritiskt för att säkerställa en sund ekonomisk hantering, uppnå budgetmål och planera för en stabil och framgångsrik finansiell framtid. Det ger organisationen en kontinuerlig översikt över sin ekonomiska prestation över tid och möjliggör adekvata justeringar när det behövs.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad budget

Visar ackumulerad budget hitills för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo