Boka demoLogga in
Ekonomi

Driftnetto

Visar totalt driftnetto (för valda konton) under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar nettotillgången från fastighetens drift, vilket innebär intäkter minus driftskostnader. Där:

  • Hyresintäkter: Det totala beloppet som genereras genom att hyra ut fastigheten.

  • Driftkostnader: De kostnader som är direkt kopplade till fastighetens drift och underhåll, inklusive exempelvis fastighetsavgifter, reparationer och underhåll.

Driftnetto är ett viktigt mått eftersom det representerar den ekonomiska nettointäkten som genereras från fastighetens dagliga drift. Det används för att bedöma fastighetens lönsamhet och hållbarhet samt för att övervaka och optimera ekonomin inom fastighetsförvaltningen. Att ha ett positivt driftnetto är önskvärt och indikerar att fastigheten genererar tillräckliga intäkter för att täcka sina driftkostnader och därmed bidrar till överskott.

Notera att detta nyckeltal ej är ackumulerat för innevarande år, utan visar netto för den tidsperiod som valts.

Hur räknas det ut?

Hyresintäkter - Driftkostnader = Driftnetto

* Inkluderar endast valda konton i inställningar.

** Inkluderar endast netto för specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några skäl till varför det är viktigt att följa nyckeltalet:

  1. Lönsamhetsbedömning: Driftnetto ger en indikation på hur lönsam fastigheten är genom att mäta nettointäkterna från driftsverksamheten. Ett positivt driftnetto indikerar att fastigheten genererar tillräckliga intäkter för att täcka sina driftskostnader.

  2. Effektiv resursanvändning: Måttet hjälper till att utvärdera hur effektivt resurser används för att driva och underhålla fastigheten. Det ger insikter i hur väl kostnaderna hanteras i förhållande till intäkterna.

  3. Beslutsfattande: Driftnetto används som ett viktigt beslutsfattandeverktyg för fastighetsägare och förvaltare. Det ger dem information om den ekonomiska hälsan hos fastigheten och kan användas för att fatta informerade beslut om resursallokering och strategier.

  4. Riskhantering: Att övervaka driftnettot är en del av riskhanteringen inom fastighetsbranschen. Det ger tidig varning om det finns en obalans mellan intäkter och kostnader, vilket kan hjälpa till att vidta åtgärder i god tid.

  5. Utvärdering av investeringar: Driftnetto är också relevant vid utvärdering av investeringar i fastigheter. Det ger investerare och fastighetsägare insikter i avkastningen på deras investeringar och kan användas för att bedöma om en fastighet är en lönsam investering.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet en central indikator för att bedöma fastighetens lönsamhet och ekonomiska hälsa. Det ger en övergripande bild av hur väl fastigheten presterar och möjliggör informerade beslut för att optimera ekonomin och resursanvändningen.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo