Meta Pixel

Boka demoLogga in
Ekonomi

Kvar av årets budget

Visar återstående belopp av innevarande års budget under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar hur mycket av den ursprungliga budgeten för innevarande år som ännu inte har använts eller spenderats vid specificerad tidsperiod. Det representerar den kvarvarande tillgängliga ekonomiska resursen som organisationen har att arbeta med för återstoden av året.

Detta nyckeltal ger en direkt indikation på hur organisationen hanterar sina ekonomiska resurser under året. Om det återstående beloppet är högt kan det indikera att organisationen är försiktig med sina utgifter och är i linje med eller under budget. Å andra sidan, om det återstående beloppet är lågt, kan det tyda på att organisationen redan har spenderat en stor del av sin budget och att det kan finnas begränsningar i resursanvändningen för återstoden av året.

Detta nyckeltal är användbart för att planera och fatta beslut om utgifter och investeringar under året samt för att undvika överskridanden av budgeten. Det kan också vara en värdefull indikator för att bedöma hur väl organisationen håller sig inom sina ekonomiska ramar.

Hur räknas det ut?

Helårsbudget - Ackumulerat utfall

* Inkluderar endast ackumulerat utfall fram till slutet av vald tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Budgetstyrning: Det ger möjlighet att aktivt styra och kontrollera organisationens ekonomiska utgifter under året. Genom att övervaka det återstående beloppet kan man undvika överskridanden och följa budgeten noggrant.

  2. Beslutsfattande: Nyckeltalet fungerar som en viktig faktor vid beslutsfattande om nya projekt, initiativ eller utgifter. Beslutsfattare kan använda informationen om det återstående beloppet för att bedöma om organisationen har tillräckliga resurser för att stödja planerade aktiviteter.

  3. Resursallokering: Det hjälper till att prioritera resursallokeringen för återstoden av året. Organisationen kan fokusera på de mest kritiska och strategiska områdena om det återstående beloppet är begränsat.

  4. Riskhantering: Att ha kännedom om det återstående beloppet gör det möjligt att identifiera potentiella ekonomiska risker och vidta åtgärder i tid för att hantera dessa risker.

  5. Budgetplanering: Det är användbart för att planera och justera framtida budgetar och finansiella mål. Organisationen kan ta hänsyn till det återstående beloppet när man skapar nya budgetar för följande perioder.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet en viktig indikator för att hålla organisationens ekonomiska hälsa och styrning på rätt spår. Det möjliggör bättre beslutsfattande, ekonomisk planering och riskhantering, och hjälper till att undvika överskridanden av budgeten samt säkerställa att resurserna används effektivt och i linje med organisationens mål och prioriteringar.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!