Meta Pixel

Boka demoLogga in
Ekonomi

Utfall

Visar totalt utfall under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den sammanlagda ekonomiska prestationen, resultatet eller utfallet över en angiven tidsperiod. Det innebär att man summerar alla intäkter eller kostnader som har inträffat under den specificerade perioden för att få en samlad bild av ekonomisk prestation eller resultat. Detta nyckeltal ger en översikt över den samlade effekten av verksamhetens ekonomiska aktiviteter över tid.

Notera att detta nyckeltal ej är ackumulerat för innevarande år, utan visar utfall för den tidsperiod som valts.

Hur räknas det ut?

Utfall summerat

* Inkluderar endast utfall för specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Ekonomisk överblick: Det ger en samlad och överskådlig bild av hur organisationen har presterat ekonomiskt under den specificerade tidsperioden. Det inkluderar alla intäkter och kostnader och ger en tydlig översikt över den totala ekonomin.

  2. Prestationsutvärdering: Det möjliggör utvärdering av organisationens ekonomiska prestation över tid. Det är användbart för att bedöma om verksamheten har uppnått sina finansiella mål och hur den har utvecklats över tid.

  3. Trender och mönster: Genom att följa det summerade utfallet kan organisationen identifiera ekonomiska trender och mönster. Det kan vara användbart för att förutse framtida ekonomiska utmaningar eller möjligheter.

  4. Kostnadskontroll: Det hjälper till att övervaka och kontrollera kostnader och utgifter. Om det summerade utfallet visar överskridanden kan organisationen vidta åtgärder för att begränsa utgifterna.

  5. Beslutsfattande: Det ger en solid grund för ekonomiska beslut. Beslutsfattare kan använda detta nyckeltal för att bedöma om organisationen har tillräckliga resurser för att stödja specifika initiativ eller projekt.

  6. Ekonomisk Planering: Det är användbart för att planera framtida budgetar och ekonomiska mål. Det ger organisationen en referenspunkt för att skapa realistiska budgetar.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en helhetsbild av organisationens ekonomiska prestation under en specificerad tidsperiod. Det är en värdefull resurs för att övervaka och hantera ekonomin, utvärdera prestation och fatta välgrundade beslut om framtida ekonomiska strategier.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!