Boka demoLogga in
Ekonomi

Utfall

Visar totalt utfall under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den sammanlagda ekonomiska prestationen, resultatet eller utfallet över en angiven tidsperiod. Det innebär att man summerar alla intäkter eller kostnader som har inträffat under den specificerade perioden för att få en samlad bild av ekonomisk prestation eller resultat. Detta nyckeltal ger en översikt över den samlade effekten av verksamhetens ekonomiska aktiviteter över tid.

Notera att detta nyckeltal ej är ackumulerat för innevarande år, utan visar utfall för den tidsperiod som valts.

Hur räknas det ut?

Utfall summerat

* Inkluderar endast utfall för specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Ekonomisk överblick: Det ger en samlad och överskådlig bild av hur organisationen har presterat ekonomiskt under den specificerade tidsperioden. Det inkluderar alla intäkter och kostnader och ger en tydlig översikt över den totala ekonomin.

  2. Prestationsutvärdering: Det möjliggör utvärdering av organisationens ekonomiska prestation över tid. Det är användbart för att bedöma om verksamheten har uppnått sina finansiella mål och hur den har utvecklats över tid.

  3. Trender och mönster: Genom att följa det summerade utfallet kan organisationen identifiera ekonomiska trender och mönster. Det kan vara användbart för att förutse framtida ekonomiska utmaningar eller möjligheter.

  4. Kostnadskontroll: Det hjälper till att övervaka och kontrollera kostnader och utgifter. Om det summerade utfallet visar överskridanden kan organisationen vidta åtgärder för att begränsa utgifterna.

  5. Beslutsfattande: Det ger en solid grund för ekonomiska beslut. Beslutsfattare kan använda detta nyckeltal för att bedöma om organisationen har tillräckliga resurser för att stödja specifika initiativ eller projekt.

  6. Ekonomisk Planering: Det är användbart för att planera framtida budgetar och ekonomiska mål. Det ger organisationen en referenspunkt för att skapa realistiska budgetar.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en helhetsbild av organisationens ekonomiska prestation under en specificerad tidsperiod. Det är en värdefull resurs för att övervaka och hantera ekonomin, utvärdera prestation och fatta välgrundade beslut om framtida ekonomiska strategier.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo