Boka demoLogga in
Ekonomi

Utfall per uthyrningsbar m²

Visar totalt utfall per uthyrningsbar kvadratmeter under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den sammanlagda ekonomiska prestationen, resultatet eller utfallet per uthyrningsbar kvadratmeter över en angiven tidsperiod. Det innebär att man summerar alla intäkter eller kostnader som har inträffat under den specificerade perioden, och delar den med antal uthyrningsbara kvadratmeter för vald entitet, för att få en samlad bild av ekonomisk prestation eller resultat som blir jämförbar områden eller fastigheter emellan.

Total uthyrningsbar yta: Den totala ytan som används för verksamhet eller boende, beroende på typ av fastighet.

Notera att detta nyckeltal ej är ackumulerat för innevarande år, utan visar utfall för den tidsperiod som valts.

Hur räknas det ut?

Utfall summerat / antal uthyrningsbara m²

* Inkluderar endast utfall för specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Effektivitetsbedömning: Måttet ger en indikation på ekonomisk prestanda i förhållande till storlek på område eller fastighet. Det hjälper alltså till att bedöma hur väl ekonomin presterar med avseende på den uthyrningsbara ytan.

  2. Kostnadsanalys: Genom att relatera ekonomiskt utfall till kvadratmeter kan man identifiera områden där kostnaderna är högre eller lägre i förhållande till den tillgängliga ytan. Detta underlättar kostnadsanalys och optimering av resursanvändningen.

  3. Jämförelser: Måttet möjliggör jämförelser över olika fastigheter eller områden. Det ger insikter i hur väl olika delar av verksamheten presterar ekonomiskt i förhållande till deras storlek.

  4. Rättvisa mätetal: Eftersom olika områden och fastigheter kan variera i storlek är det viktigt att använda mått som tar hänsyn till denna variation. Nyckeltalet är ett rättvist mätetal som kan användas för att utvärdera ekonomisk prestanda oavsett storlek.

  5. Beslutsfattande: Informationen kan stödja beslutsfattande kring resursallokering, investeringar och strategier för att optimera ekonomin i förhållande till den tillgängliga ytan.

  6. Effektivitet och lönsamhet: Måttet hjälper till att bedöma hur effektivt och lönsamt ytan används ekonomiskt. Det ger en tydlig bild av ekonomin sett till områdets eller fastighetens storlek.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en holistisk bild av den ekonomiska prestandan, särskilt med tanke på områdets eller fastighetens storlek. Det är ett användbart verktyg för att analysera och optimera resursanvändningen samt fatta informerade beslut för att förbättra ekonomin.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Ekonomi

Bläddra bland alla
Ekonomi

Ackumulerad avvikelse mot budget

Visar skillnad mellan faktiskt utfall och budget för innevarande år under specificerad period.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo