Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Energianvändning per m² (Atemp, NÅK)

Visar normalårskorrigerad energianvändning per kvadratmeter för den uppvärmda arean under specificerad period.

Vad är det?

Normalårskorrigering (NÅK), även känd som väderjustering, involverar en omvandling av konsumtionsdata för att beakta variationer i temperatur och utomhusförhållanden. Genom denna justering blir det möjligt att jämföra konsumtionsvärden mellan olika år utan att ovanliga väderförhållanden påverkar beräkningarna.

För att utföra säsongsmässig anpassning hämtas data från olika väderstationer, där värden från SMHI, som har ett nätverk av väderstationer över hela Sverige, ofta integreras.

Atemp, eller termisk referensarea, är den specifika golvyta som används som grund för beräkning av byggnadens primärenergital. Det beskriver i huvudsak ytan för våningsplanen som värms upp och ligger inom byggnadens klimatskärm. Det finns ingen begränsning av denna yta med avseende på höjden av utrymmet.

Atemp definieras som summan av den invändiga ytan för varje våningsplan, vindsplan och källarplan där temperaturen hålls över 10 °C. Denna summa inkluderar även ytan upptagen av innerväggar, öppningar för trappor, schakt och liknande. Däremot inkluderas inte ytan för garage som ligger inom byggnaden, i bostadshus eller andra lokalbyggnader.

Nyckeltalet tittar alltså på en energianvändning som är viktad utefter de förhållanden som varit, samt dividerar användningen med fastighetens totala (uppvärmda) area, för att i slutändan kunna jämföra tidsperioder (år, kvartal, månad) mot varandra lika enkelt som att göra det med fastigheter och områden – då deras storlek inte längre spelar någon roll. Enheten blir Wh/m2.

Hur räknas det ut?

(Summerad energianvändning × korrigeringsfaktor) / Atemp = Wh/m2

* Inkluderar endast användningen under specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Det är viktigt för ett fastighetsbolag att följa upp och analysera detta av flera skäl:

  1. Effektivitetsbedömning: Genom att övervaka och utvärdera den normalårskorrigerade energiförbrukningen per Atemp kan fastighetsbolaget bedöma hur effektivt energi används inom sina byggnader. Detta hjälper dem att identifiera potentiella områden där förbättringar kan göras för att minska energiförbrukningen och därmed sänka driftskostnaderna.

  2. Kostnadsbesparingar: Genom att förstå energiförbrukningen per Atemp kan fastighetsbolaget identifiera byggnader eller områden som har hög energiförbrukning. Detta kan leda till att de tar specifika åtgärder för att minska energiförbrukningen, vilket kan resultera i betydande kostnadsbesparingar på lång sikt.

  3. Miljöpåverkan: Genom att minska energiförbrukningen per Atemp kan fastighetsbolaget minska sin miljöpåverkan och bidra till minskade utsläpp av växthusgaser. Detta är viktigt i dagens samhälle där hållbarhet och miljömedvetenhet är prioriterade frågor.

  4. Kundernas och hyresgästernas förväntningar: Många kunder och hyresgäster är idag medvetna om och intresserade av energieffektivitet. Genom att följa upp och rapportera energiförbrukningen per Atemp kan fastighetsbolaget möta dessa förväntningar och öka sin attraktivitet på marknaden.

  5. Lagkrav och certifieringar: I vissa jurisdiktioner kan det finnas lagkrav eller incitament för fastighetsbolag att följa upp och rapportera energiförbrukningen. Dessutom kan certifieringar som LEED eller BREEAM kräva att fastighetsbolag mäter och rapporterar energiförbrukning och effektivitet.

Genom att följa upp detta nyckeltal kan fastighetsbolaget driva mer hållbara och lönsamma verksamheter.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!