Meta Pixel

Boka demoLogga in
Energi

Vattenanvändning per m² (Atemp)

Visar vattenanvändning per kvadratmeter för den uppvärmda arean under specificerad period.

Vad är det?

Mätvärdet avser den mängd vatten som används inom ett fastighetsbestånd under en viss tidsperiod per uppvärmd kvadratmeter. Det är ett viktigt mått på hur mycket vatten som förbrukas för olika ändamål inom byggnader och områden som fastighetsbolaget ansvarar för.

Vattenanvändning kan till exempel inkludera hushållsvatten, kommersiell användning, bevattning, kylsystem, brandsläckning, och så vidare. Det brukar oftast delas in i två vattenslag; kallt och varmt när man tittar närmre på det.

Atemp, eller termisk referensarea, är den specifika golvyta som används som grund för beräkning av byggnadens primärenergital. Det beskriver i huvudsak ytan för våningsplanen som värms upp och ligger inom byggnadens klimatskärm. Det finns ingen begränsning av denna yta med avseende på höjden av utrymmet.

Atemp definieras som summan av den invändiga ytan för varje våningsplan, vindsplan och källarplan där temperaturen hålls över 10 °C. Denna summa inkluderar även ytan upptagen av innerväggar, öppningar för trappor, schakt och liknande. Däremot inkluderas inte ytan för garage som ligger inom byggnaden, i bostadshus eller andra lokalbyggnader.

Nyckeltalet tittar alltså på volymen vatten använt dividerat med fastighetens totala (uppvärmda) area, för att i slutändan kunna jämföra tidsperioder (år, kvartal, månad) mot varandra lika enkelt som att göra det med fastigheter och områden – då deras storlek inte längre spelar någon roll. Enheten blir m3/m2.

Hur räknas det ut?

Summerad vattenanvändning / Atemp = m3/m2

* Inkluderar endast användningen under specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Det är viktigt för ett fastighetsbolag att följa upp och analysera detta av flera skäl:

  • Effektivitetsbedömning: Genom att övervaka och utvärdera vattenanvändning per Atemp kan fastighetsbolaget bedöma hur effektivt vatten används inom sina byggnader. Detta hjälper dem att identifiera potentiella områden där förbättringar kan göras för att minska vattenförbrukningen och därmed sänka driftskostnaderna.

  • Kostnadsbesparingar: Genom att förstå vattenanvändningen per Atemp kan fastighetsbolaget identifiera byggnader eller områden som har hög vattenanvändning. Detta kan leda till att de tar specifika åtgärder för att minska vattenanvändningen, vilket kan resultera i betydande kostnadsbesparingar på lång sikt.

  • Hållbarhet: Mätning av vattenanvändning är en viktig del av att bedöma och förbättra hållbarheten inom fastighetsverksamhet. Genom att minska vattenanvändningen kan fastighetsbolaget minska sin miljöpåverkan och bidra till vattensparande initiativ.

  • Rapportering: I vissa områden kan fastighetsbolag vara skyldiga att rapportera sin vattenanvändning till myndigheter eller följa specifika vattenbesparingsmål och regler.

  • Kundnöjdhet: Många hyresgäster och kunder är idag medvetna om hållbarhet och kan värdera fastighetsbolags insatser för att minska vattenanvändningen och därmed minimera resursavfall.

Sammanfattningsvis är vattenanvändning inom fastighetsbolag en viktig indikator på både ekonomisk effektivitet och hållbarhetsåtgärder. Genom att övervaka och effektivisera sin vattenanvändning kan fastighetsbolag uppnå kostnadsbesparingar och bidra till en mer hållbar framtid.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!