Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Genomförda besiktningar

Visar antalet genomförda besiktningar av hyresobjekt under vald period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet besiktningar som har utförts på hyresobjekt inom ett bestånd eller i en specifik fastighet. Denna siffra representerar hur många gånger hyresobjekt har granskats eller inspekterats för att bedöma deras skick, underhållsbehov och överensstämmelse med hyresavtal.

Det ger en indikation på hur aktivt och noggrant uthyrningen och förvaltningen övervakar och underhåller sina hyresobjekt. Information från besiktningarna kan användas för att prioritera underhållsåtgärder och för att säkerställa att fastigheterna uppfyller de nödvändiga standarderna och föreskrifterna.

Observera att ett högt värde inte alltid signalerar något positivt, och på samma sätt indikerar ett lågt värde inte alltid något negativt. Ett högt antal genomförda besiktningar kan tyda på en hög omflyttning (ifall man har som rutin att alltid genomföra besiktningar mellan hyresgäster).

Hur räknas det ut?

Antal genomföra besiktningar summerat

* Inkluderar endast besiktningar som utförs på hyresobjekt (och inte t.ex. ronderingar som sker på fastighet).

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera skäl:

  1. Underhåll och säkerhet: Besiktningar är avgörande för att säkerställa att hyresobjekten är i gott skick och säkra för hyresgästerna. Det hjälper till att identifiera eventuella underhållsbehov eller brister som behöver åtgärdas.

  2. Hyresgästnöjdhet: Regelbundna besiktningar visar engagemang i att upprätthålla högkvalitativa standarder. Det kan öka hyresgästnöjdheten och minska antalet klagomål och problem.

  3. Förbättring av intäkt och värde: Genom att hålla hyresobjekten i bra skick och genom att identifiera områden som kan förbättras, kan intäkterna från hyresobjektet bibehållas (och eventuellt förbättras) samtidigt som fastighetens värde kan öka.

  4. Följande av överenskommelser: Besiktningar hjälper till att säkerställa att fastigheterna uppfyller hyresavtalen och att hyresgästerna följer de avtalade villkoren.

  5. Effektiv underhållsplanering: Informationen från besiktningarna kan bidra till verksamhetens underhållsplanering, för att prioritera underhållsåtgärder och budgetering. Det bidrar till att förhindra oförutsedda kostnader.

  6. Efterlevnad av regler och föreskrifter: Besiktningar hjälper fastighetsägare och förvaltare att uppfylla lagliga krav och föreskrifter som rör säkerhet och hyresrättigheter.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet av central betydelse för både uthyrning och förvaltning, och säkerställer att hyresobjekten är i gott skick, uppfyller överenskommelser och regler samt upprätthåller nöjda hyresgäster.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!