Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Estimerat hyresbortfall för reell vakans

Visar estimerat hyresbortfall för de hyresobjekt som är reellt vakanta.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det estimerade hyresbortfallet i kronor under vilken hyresobjekt står tomt eller är ledigt mellan olika hyresgäster. Det är ett viktigt mått för att bedöma fastighetens intäkter och driftseffektivitet.

Ett litet hyresbortfall indikerar att fastigheten snabbt fylls med nya hyresgäster och minimerar därmed intäktsförluster på grund av vakans. I motsats så kan ett långt genomsnittligt antal dagar signalera problem med att hitta nya hyresgäster eller andra utmaningar inom fastighetsförvaltningen.

I Homepal definieras reell vakans som "icke-uthyrda av uthyrningsbara". Alltså är det endast hyresobjekt som är tillgängliga som inkluderas – tomställda, spärrade eller liknande exkluderas i detta värde.

Hur räknas det ut?

(Antal dagar som outhyrd för hyresobjekt) * (årshyra / 365) = SEK

* Inkluderar endast de hyresobjekt som är vakanta.
* Inkluderar endast hyresobjekt som inte är markerat som tomställd, spärrat eller liknande (dvs. reellt vakanta).
* Årshyra innefattar endast
bashyran (och räknas ut från hyresobjektsraderna).

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet "Estimerat hyresbortfall för vakanta objekt" är viktigt av flera skäl:

  1. Ekonomisk planering: Det ger organisationen insikter i de potentiella inkomstförlusterna till följd av ej uthyrda objekt. Det är värdefullt för att planera och allokera ekonomiska resurser.

  2. Budgetering: Information om det estimerade hyresbortfallet hjälper till att inkludera och fördela dessa kostnader i budgetar och ekonomiska planer.

  3. Riskhantering: Genom att förutsäga och hantera potentiella hyresbortfall kan organisationen vidta åtgärder för att minimera förluster och förbättra uthyrningsgraden.

  4. Beslutsfattande: Det är användbart för att fatta beslut om marknadsföringsstrategier, prissättning och underhållsåtgärder för att göra fastigheterna mer attraktiva för hyresgäster.

  5. Ansvarsskyldighet: Att följa nyckeltalet hjälper organisationen att vara transparent och ansvarig gentemot interna och externa intressenter genom att tydligt kommunicera och förutsäga ekonomiska påverkningar.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet organisationen information om potentiella förluster och ekonomiska påverkningar på grund av vakanta hyresobjekt. Det möjliggör ekonomisk planering, riskhantering och beslutsfattande för att optimera uthyrningen av fastigheter och fastighetsportföljen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!