Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Reellt vakanta objekt

Visar antalet uthyrningsbara hyresobjekt som är vakanta just nu.

Vad är det?

Nyckeltalet är ett signifikant mätvärde som belyser antalet tillgängliga hyresobjekt som för närvarande inte är upptagna och står lediga på den aktuella dagen. Detta nyckeltal ger en djupgående förståelse för hur väl dina hyresobjekt utnyttjas, med särskilt fokus på objekt som faktiskt är tillgängliga för uthyrning. Det kan vara användbart för både uthyrare, förvaltare och ledning.

Ett högt värde på detta nyckeltal indikerar att ett stort antal uthyrningsbara objekt står outhyrda, vilket kan ha en negativ påverkan på din intäktsström och lönsamhet. Detta kan agera som en varningsflagg och signalera behovet av att vidta åtgärder för att öka uthyrningen. Sådana åtgärder kan inkludera intensifierad marknadsföring, justeringar av hyrespriser eller förbättringar av objekten för att göra dem mer attraktiva för potentiella hyresgäster.

Å andra sidan, om värdet på nyckeltalet är lågt, indikerar det att ett betydande antal uthyrningsbara objekt är uthyrda, vilket är positivt för din intäktsström och affärsresultat. Även om detta är positivt, kan det ändå vara fördelaktigt att övervaka detta nyckeltal regelbundet för att säkerställa att du fortsätter att optimera användningen av dina tillgängliga hyresobjekt och minimera den reella vakansen.

Slutligen ger nyckeltalet en inblick i hur effektivt du utnyttjar din portfölj av uthyrningsbara objekt och om det behövs åtgärder för att förbättra uthyrningsgraden och därmed öka intäktsströmmen. Det är en värdefull indikator för att effektivt förvalta din fastighetsportfölj och din affärsverksamhet inom fastighetsbranschen.

I Homepal definieras reell vakans som "icke-uthyrda av uthyrningsbara". Alltså är det endast hyresobjekt som är tillgängliga som inkluderas – tomställda, spärrade eller liknande exkluderas i detta värde.

Hur räknas det ut?

Antal hyresobjekt utan aktivt avtal med hyresgäst

* Inkluderar endast hyresobjekt som inte är markerat som tomställd, spärrat eller liknande.

Varför är det viktigt att följa?

Det finns flera goda skäl till varför man bör följa nyckeltalet:

  1. Bättre intäktsplanering: Genom att övervaka detta nyckeltal kan du bättre planera din intäktsström eftersom det ger en exakt indikation på hur många tillgängliga hyresobjekt som faktiskt inte genererar intäkter. Det hjälper dig att upprätta realistiska budgetar och finansiella prognoser.

  2. Effektiv resursallokering: Genom att identifiera de objekt som är reellt vakanta (det vill säga inte spärrade eller tomställda) kan du rikta dina resurser på rätt sätt och fokusera på de verkligt tillgängliga objekten.

  3. Kundnöjdhet: Att hålla koll på den reella vakansen hjälper dig att säkerställa att de objekt du faktiskt erbjuder är i bra skick och redo för uthyrning. Detta kan förbättra hyresgästnöjdheten och minska risken för negativ feedback från hyresgäster.

  4. Strategisk portföljhantering: Information om vakanser är värdefull för att fatta beslut om fastighetsportföljens sammansättning och strategi. Det kan hjälpa dig att avgöra om du bör investera mer i marknadsföring eller förbättringar för att fylla vakanta objekt eller om det är tid att omvärdera dina fastighetsinvesteringar.

  5. Tidig upptäckt av problem: Om den reella vakansen plötsligt ökar kan det vara en indikation på problem, såsom minskad efterfrågan på din fastighetsmarknad. Att vara medveten om detta tidigt ger dig möjlighet att vidta åtgärder och anpassa din strategi i enlighet med marknadsförändringar.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet en central indikator för att övervaka och optimera intäktsströmmen och lönsamheten inom fastighetsförvaltning. Det ger dig möjlighet att fatta informerade beslut, hantera din fastighetsportfölj effektivt och anpassa dig till förändringar på fastighetsmarknaden.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!