Boka demoLogga in
Uthyrning

Signerade hyresavtal

Visar antal hyresavtal som har blivit signerade under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet hyresavtal som har blivit signerade under en specifik tidsperiod, vanligtvis månad eller kvartal. Det ger en kvantitativ indikation på antalet nya hyresavtal som har etablerats och är bindande för både fastighetsägaren och hyresgästerna under den angivna perioden.

Det är av stor ekonomisk betydelse och används för att planera, följa upp och optimera fastighets- och uthyrningsverksamheten.

Notera dock att ett högt värde när det gäller antalet signerade hyresavtal inte alltid signalerar något positivt, och på samma sätt indikerar ett lågt värde inte alltid något negativt. Ett högt antal signeringar kan tyda på en aktiv och efterfrågad fastighetsmarknad, men det kan också innebära att snabba omsättningar av hyresgäster är vanligt förekommande.

Det är viktigt att analysera detta nyckeltal med försiktighet och i sammanhanget för att förstå dess betydelse i fastighetsförvaltningen.

Hur räknas det ut?

Antal hyresavtal

* Inkluderar endast de hyresavtal som har ett signeringsdatum inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Nyckeltalet är viktigt för fastighetsbolag av flera skäl:

  1. Intäktsbedömning: Det ger en direkt indikation på fastighetsbolagets intäkter från hyresverksamheten. Genom att följa detta nyckeltal kan man utvärdera om intäkterna ökar, minskar eller förblir stabila över tid, vilket är kritiskt för ekonomisk planering och budgetering.

  2. Beläggningsgrad: Antalet signerade hyresavtal ger insikter om beläggningsgraden inom fastighetsportföljen. Detta är användbart för att bedöma områden med hög efterfrågan och de som kanske behöver förbättringar eller marknadsföringsinsatser för att fylla vakanser.

  3. Marknadsanalys: Fastighetsbolag kan använda detta nyckeltal för att utvärdera marknadstrender och hur deras egna erbjudanden jämför sig med konkurrenter. Det hjälper dem att anpassa sina strategier för att möta efterfrågan och konkurrensen.

  4. Planering och investeringar: Informationen om signerade hyresavtal är värdefull för att planera framtida investeringar och fastighetsutveckling. Det kan bidra till att identifiera områden där det finns möjligheter att expandera och öka intäkterna.

  5. Styrning och rapportering: Nyckeltalet används ofta för att rapportera resultat och framsteg till intressenter som investerare, ägare och ledningsgrupp. Det ger en översiktlig bild av hur väl företaget lyckas med sin hyresverksamhet.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information om fastighetsbolagets intäkter, beläggningsgrad, marknadsprestanda och framtida planeringsbehov. Det är ett centralt mätvärde för att bedöma och förbättra fastighetsverksamheten.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Uthyrning

Bläddra bland alla
Uthyrning

Ackumulerad hyrestid per avtal

Visar det ackumulerade genomsnittliga antalet månader som avtal har varit aktiva vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo