Boka demoLogga in
Uthyrning

Vakansgrad just nu

Visar andel hyresobjekt som inte är uthyrda för dagens datum.

Vad är det?

Nyckeltalet är ett viktigt mått som visar hur stor procentandel av dina hyresobjekt som för närvarande inte är uthyrda och därför står tomma på den aktuella dagen. Detta nyckeltal ger dig insikter i hur väl dina fastigheter eller utrymmen utnyttjas och kan vara användbart för både uthyrare, förvaltare och ledning.

Ett högt värde på detta nyckeltal kan indikera att en betydande andel av dina hyresobjekt inte är uthyrda, vilket kan påverka din intäktsström och lönsamhet negativt. Det kan vara en varningssignal som kräver åtgärder för att öka uthyrningsgraden, såsom marknadsföring, prisjusteringar eller underhållsförbättringar för att göra fastigheterna mer attraktiva för hyresgäster.

Å andra sidan, om värdet på nyckeltalet är lågt, indikerar det att en stor andel av dina hyresobjekt är uthyrda och att ditt bestånd utnyttjas till fullo, vilket är positivt för din intäktsström och affärsresultat. Det kan ändå vara värdefullt att övervaka detta nyckeltal regelbundet för att säkerställa att du fortsätter att maximera uthyrningen av dina fastigheter och minimera vakanser.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet dig insikter i hur väl dina fastigheter är uthyrda och om det behövs åtgärder för att optimera uthyrningsgraden och intäktsströmmen. Det är ett användbart mått för att effektivt hantera fastighetsportföljer och affärsverksamhet.

I Homepal definieras vakans som icke-uthyrd. Alltså är hyresobjekt som är tomställda, spärrade eller liknande också inkluderade i detta värde.

Hur räknas det ut?

Antal hyresobjekt utan aktivt avtal med hyresgäst / Totalt antal hyresobjekt = %

* Inkluderar alla hyresobjekt.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några viktiga skäl till varför man bör följa nyckeltalet:

  1. Intäktsövervakning: Nyckeltalet ger dig en direkt indikation på hur stor del av din fastighetsportfölj som inte genererar hyresintäkter för dagen. Det hjälper dig att övervaka och säkerställa att du optimerar din intäktsström från fastighetsinvesteringarna.

  2. Lönsamhet: Tomma hyresobjekt kan vara en belastning på din lönsamhet. Genom att följa nyckeltalet kan du snabbt identifiera områden där du kan förbättra uthyrningsgraden och därigenom öka dina intäkter och lönsamheten.

  3. Tidig upptäckt av problem: Ett plötsligt ökat antal vakanta hyresobjekt kan indikera problem i fastighetsmarknaden, såsom minskad efterfrågan eller konkurrens från andra fastighetsägare. Genom att övervaka nyckeltalet regelbundet kan du upptäcka och hantera sådana problem tidigt.

  4. Effektiv resursallokering: Genom att känna till i vilka fastigheter där det finns hög vakans kan du fokusera dina resurser och ansträngningar på att fylla dessa vakanser. Det kan inkludera marknadsföring, underhåll eller prissättningsoptimering.

  5. Finansiell planering: Information om vakanser är avgörande för att kunna göra realistiska finansiella planer och budgetar för din fastighetsverksamhet. Det hjälper dig att förutsäga och hantera inkomstvariationer.

  6. Strategisk fastighetsförvaltning: Genom att använda nyckeltalet kan du fatta beslut om fastighetsportföljens sammansättning och strategi. Du kan överväga om det är lämpligt att behålla eller avyttra vissa fastigheter baserat på deras uthyrningsgrad.

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa nyckeltalet eftersom det ger en indikation på din fastighetsportföljs hälsa, påverkar din intäktsström och ger dig möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten och hyresgästnöjdheten. Det är ett centralt verktyg för fastighetsförvaltning och affärsstrategi inom fastighetsbranschen.

Fler mätvärden och nyckeltal inom Uthyrning

Bläddra bland alla
Uthyrning

Ackumulerad hyrestid per avtal

Visar det ackumulerade genomsnittliga antalet månader som avtal har varit aktiva vid specificerad tidpunkt.

Homepal

Det enda BI-verktyget framtaget för fastighetsbranschen

Homepal är ett verktyg för uppföljning och rapportering som är specialbyggt för medarbetare på fastighetsbolag. Med Homepal börjar du aldrig från noll, utan med nyckeltal som redan är beräknade och dashboards som redan är uppbyggda – som du sedan kan modifiera precis som du vill, helt utan hjälp av konsulter.

Sortiment av nyckeltal och mätvärden

Aktivera färdiga mätvärden och nyckeltal med ett enkelt klick från vårt sortiment.

Enhetlig datastruktur

Din data kopplas till en branschspecifik och beprövad datamodell för en enhetlig analysmiljö.

Oändlig skalbarhet

Bjud in så många användare som behövs från er organisation utan begränsningar.

Psst... Vad väntar du på?
Boka demo