Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Arbetstid för arbetsordrar

Visar antal timmar som loggats på arbetsordrar under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den totala mängd arbetstimmar som spenderats på att utföra alla arbetsordrar och underhållsåtgärder under en specifik tidsperiod. Det innebär summan av alla loggade timmar som används för att slutföra olika arbetsordrar inom fastighetsförvaltningen.

Detta nyckeltal ger en övergripande bild av den totala arbetsbördan och resursanvändningen inom underhållsverksamheten.

Hur räknas det ut?

Antal timmar som loggats på arbetsordrar summerat

* Inkluderar endast de timmar som loggades inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några skäl till varför man bör följa nyckeltalet inom förvaltning:

  1. Kostnadsövervakning: Nyckeltalet ger insikter om de totala arbetskostnaderna för alla arbetsordrar och underhållsåtgärder. Det är viktigt för att kontrollera och hantera de totala driftskostnaderna för fastigheter och anläggningar.

  2. Resursplanering: Genom att följa de loggade timmarna kan fastighetsförvaltningen planera och fördela personalresurser effektivt för att hantera arbetsordrar och projekt. Det hjälper till att säkerställa att rätt mängd personal finns tillgänglig när det behövs.

  3. Effektivitetsbedömning: Nyckeltalet ger en uppfattning om hur effektivt arbetsordrar hanteras. Höga totala loggade timmar kan indikera ineffektiviteter i arbetsprocesserna som behöver åtgärdas.

  4. Kvalitetskontroll: Det kan användas för att utvärdera kvaliteten på arbetet som utförs. Om loggade timmar är höga kan det tyda på problem med arbetsutförandet eller behovet av ytterligare utbildning och resurser.

  5. Benchmarking: Genom att jämföra loggade timmar över tid eller med andra fastighetsförvaltare kan man identifiera bästa praxis och områden där förbättringar kan göras.

  6. Budgetplanering: Nyckeltalet hjälper till att uppskatta och planera för arbetskostnader i framtida budgetar och prognoser.

  7. Prestandamätning: Det kan användas som en prestandaindikator för att bedöma hur väl arbetsprocesser fungerar och om det finns behov av förändringar eller förbättringar.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet en omfattande översikt över arbetsbördan, kostnadskontrollen och resursanvändningen inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att göra välgrundade beslut och förbättra effektiviteten och kvaliteten i underhållsverksamheten.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!