Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Beläggningsgrad

Visar beläggningsgraden för resurser under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar den procentandel av totala arbetstimmar som har loggats eller registrerats i förhållande till det totala antalet arbetstimmar som är tillgängliga under en given tidsperiod. Det ger en indikation på hur effektivt och fullständigt arbetskraften utnyttjas inom fastighetsförvaltningen.

Ett högt beläggningsgradvärde indikerar en effektiv användning av arbetskraften, medan ett lågt värde kan tyda på underutnyttjande eller ineffektivitet.

Hur räknas det ut?

Antal loggade timmar för resurs(er) / Antal schemalagda timmar för resurs(er) = %

* Inkluderar endast de timmar som loggades inom specificerad period.

* Visar ett genomsnitt för samtliga resurser då nyckeltalet inte visar resurs för resurs.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Effektivitet: Beläggningsgraden ger insikter om hur effektivt arbetskraften utnyttjas inom fastighetsförvaltningen. Genom att följa detta nyckeltal kan man identifiera perioder med över- eller underutnyttjande av arbetskraft och vidta åtgärder för att optimera arbetsflödet.

  2. Resursallokering: Det hjälper fastighetsförvaltningen att effektivt allokera resurser och personal. Genom att ha en tydlig bild av arbetskraftens beläggningsgrad kan man planera arbetsuppgifter och schemalägga arbetskraften mer noggrant.

  3. Kostnadsbesparingar: Ett effektivt utnyttjande av arbetskraften kan leda till kostnadsbesparingar. Genom att undvika överflödig arbetskraft i låga belastningsperioder och säkerställa att arbetskraften är tillräcklig under hög belastning kan man optimera arbetskostnaderna.

  4. Servicekvalitet: En hög beläggningsgrad kan indikera att fastighetsförvaltningen har kapacitet att snabbt svara på serviceförfrågningar och underhållsbehov, vilket förbättrar servicekvaliteten och kundnöjdheten.

  5. Tidig upptäckt av problem: Genom att övervaka beläggningsgraden regelbundet kan man snabbt upptäcka problem som kan påverka arbetsprocessen, inklusive eventuell personalbrist, och vidta åtgärder i tid.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet viktigt för att optimera arbetskraftsresurser, förbättra effektiviteten och minska kostnader inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att säkerställa att arbetskraften används på ett effektivt och produktivt sätt för att möta servicebehoven och upprätthålla hög kvalitet inom fastighetsverksamheten.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!