Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Dagar till avslutad arbetsorder (från registrerad)

Visar genomsnittligt antal dagar det tar för en registrerad arbetsorder att avslutas under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar antalet dagar som förflutit från det att en arbetsorder registrerades tills den avslutades. Det ger insikter om den genomsnittliga tiden det tar att slutföra arbetsordrar från det att de initieras eller behoven identifieras till dess att de avslutas.

Detta nyckeltal kan användas för att bedöma effektiviteten i hanteringen av arbetsordrar och underhållsåtgärder. Ett kort genomsnittligt antal dagar kan indikera snabb och effektiv service, medan ett längre genomsnittligt antal dagar kan tyda på att arbetsordrar tar längre tid än önskat att slutföras.

Det kan vara användbart för att identifiera områden där arbetsflödet kan förbättras, resurser kan omfördelas eller processer kan optimeras för att minska tiden för arbetsordernedstängning och förbättra servicenivån för fastigheterna.

Hur räknas det ut?

Antal dagar från registrerad till avslutad arbetsorder summerat för alla arbetsordrar / Antal arbetsordrar = dagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar där arbetsorder avslutades inom specificerad period.

Varför är det viktigt att följa?

Man bör följa nyckeltalet av följande skäl:

  1. Effektivitet: Det ger en indikation på hur effektivt och snabbt arbetsordrar hanteras inom fastighetsförvaltningen. Ett kort genomsnittligt antal dagar indikerar att arbetsordrar slutförs snabbt och effektivt.

  2. Kundnöjdhet: En snabb avslutning av arbetsordrar bidrar till högre kundnöjdhet eftersom kunder och hyresgäster får snabbare lösningar på sina problem och behov.

  3. Tidsstyrning: Det hjälper till med tidsstyrning och planering av underhållsåtgärder. Genom att följa hur lång tid det tar att slutföra arbetsordrar kan man bättre planera och schemalägga resurser och arbetskraft.

  4. Kostnadskontroll: En snabb avslutning av arbetsordrar kan också minska kostnaderna genom att undvika onödiga förseningar och resursutnyttjande.

  5. Processförbättring: Om det tar lång tid att avsluta arbetsordrar kan det indikera ineffektiva arbetsflöden eller brister i resursallokeringen. Detta kan vara en signal för att förbättra arbetsprocesserna inom fastighetsförvaltningen.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet insikter om arbetsflödets effektivitet och tidsstyrning inom fastighetsförvaltningen. Det hjälper till att säkerställa snabb och kvalitativ service för fastigheterna samtidigt som det ger möjlighet att identifiera och åtgärda eventuella utmaningar i arbetsprocessen för att förbättra effektiviteten och kundnöjdheten.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!