Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Dagar till arbetsorders deadline

Visar genomsnittligt antal dagar som är kvar tills deadline för öppna arbetsordrar vid specificerad tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar den genomsnittstid som återstår innan öppna arbetsorder ska vara slutförda. Detta mått visar den genomsnittliga tid som återstår för underhållsteamet eller entreprenörer att fullborda arbetsordrar i förhållande till de schemalagda deadlines som tilldelats dessa arbetsordrar.

Detta nyckeltal ger insikt i hur nära eller långt ifrån slutförandet av arbetsordrar ligger i förhållande till deras ursprungliga planerade tidsramar. Att övervaka detta mått kan hjälpa till att bedöma effektiviteten hos underhållsprocesserna och om arbetsordrar slutförs i tid eller om det finns behov av att omplanera eller omfördela resurser för att uppnå de satta deadlines.

Hur räknas det ut?

(Antal dagar arbetsordrar varit öppna, summerat - Antal dagar arbetsordrar ska utföras inom, summerat) / Antal arbetsordrar = dagar/arbetsorder

* Inkluderar endast de arbetsordrar som är öppna vid specificerad tidpunkt.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några skäl till varför det är viktigt att följa nyckeltalet:

  1. Effektivitetsbedömning: Måttet ger en indikation på hur väl underhållsprocessen fungerar och om arbetsordrar slutförs inom rimlig tid i förhållande till deras deadlines. Det ger insikt i hur nära eller långt ifrån slutförandet av arbetsordrar ligger i förhållande till planerade tidsramar.

  2. Planering och resursallokering: Genom att följa detta mått kan underhållsteamet eller förvaltningen se om de behöver omplanera eller omfördela resurser för att uppfylla deadlines och förbättra arbetsflödet.

  3. Förbättringsåtgärder: Om genomsnittstiden till arbetsordrarnas deadline är låg kan det indikera att det behövs förbättringar i arbetsprocesserna, för att säkerställa att arbetsordrar kan slutföras inom rimlig tid och enligt plan.

  4. Kund- eller hyresgästnöjdhet: Genom att leverera inom förväntade deadlines kan man öka kund- eller hyresgästnöjdheten, då det visar att arbetsorder hanteras effektivt och snabbt.

  5. Framtida planering och förbättringar: Informationen från detta mått kan användas för att göra framtida planeringar och förbättringar inom underhållsprocessen för att säkerställa att arbetsorder kan slutföras i tid och effektivisera arbetet.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information för att bedöma effektiviteten hos underhållsprocesserna och för att säkerställa att arbetsordrar kan hanteras och slutföras inom planerad tid. Det hjälper till att planera och genomföra åtgärder för att förbättra prestanda och uppfylla deadlines.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!