Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Försenade arbetsordrar

Visar antal försenade arbetsordrar (utifrån prioritet) vid en specifik tidpunkt.

Vad är det?

Nyckeltalet representerar det totala antalet arbetsordrar inom en fastighets- eller underhållsverksamhet som har överskridit den överenskomna tiden för utförande enligt deras prioritet eller viktighet. Denna siffra indikerar hur många arbetsordrar som inte har slutförts inom den ursprungliga eller förväntade tidsramen. Det är ett värdefullt mått för att utvärdera effektiviteten av underhållsverksamheten och kan hjälpa till att prioritera åtgärder för att hantera de mest akuta eller kritiska arbetsordrarna.

Hur räknas det ut?

Antal arbetsordrar som varit öppna längre än X timmar

* Inkluderar endast de arbetsordrar som är öppna vid specificerad tidpunkt.
* X är anpassningsbart och sätts per prioritet.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt av flera anledningar:

  1. Effektivitetsbedömning: Det ger insikter i hur väl underhållsprocessen fungerar och visar om arbetsordrar slutförs i tid. Det är viktigt för att bedöma prestandan och effektiviteten hos underhållsteamet eller entreprenörer.

  2. Prioritering av arbete: Det hjälper till att fokusera resurserna på att lösa de viktigaste problemen först (som är försenade).

  3. Hyresgästnöjdhet och verksamhetskontinuitet: Genom att minska antalet försenade arbetsordrar kan man öka hyresgästnöjdheten och säkerställa att fastigheter eller anläggningar fungerar smidigt, vilket är viktigt för verksamhetens kontinuitet.

  4. Ledningens beslutsunderlag: Det erbjuder ledningen data för att göra informerade beslut om resursallokering, prioriteringar och förbättringar av underhållsprocesserna.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet av betydelse för att bedöma underhållsverksamhetens prestanda, prioritera arbete och säkerställa en smidig verksamhet. Det är en viktig del av effektiv fastighetsförvaltning och underhållsplanering.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!