Meta Pixel

Boka demoLogga in
Teknisk förvaltning

Inrapporterade arbetsordrar

Visar antal inrapporterade arbetsordrar under en specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet visar det totala antalet arbetsordrar som har rapporterats in till underhålls- eller fastighetsförvaltningen under en given tidsperiod. Det ger en kvantitativ indikation på hur många reparationer, underhållsåtgärder eller servicebegäranden som har mottagits från hyresgäster, brukare eller andra intressenter.

Detta nyckeltal är användbart för att övervaka och bedöma arbetsbelastningen inom underhållsverksamheten, samt för att identifiera trender i eventuella underhållsbehov.

Hur räknas det ut?

Summerat antal arbetsordrar

* Inkluderar endast de arbetsordrar som fick ett registrerat datum inom specificerad tidsperiod.

Varför är det viktigt att följa?

Att följa nyckeltalet är viktigt inom fastighetsförvaltning och underhållsverksamheter av flera skäl:

  1. Kundnöjdhet: Det ger en indikation på hur ofta hyresgäster och brukare av fastigheten upplever problem eller reparationer som behöver åtgärdas. Genom att vara uppmärksam kan man öka kundnöjdheten genom snabbare respons, bättre service eller förebyggande underhåll.

  2. Förebyggande underhåll: Genom att följa inrapporterade arbetsordrar kan fastighetsförvaltningen identifiera mönster av återkommande problem. Detta kan hjälpa till att fokusera på förebyggande underhåll för att minska antalet reparationer och störningar.

  3. Resursallokering: Det ger insikter om hur man ska fördela personal och resurser inom underhållsverksamheten. Om vissa fastigheter eller områden har en hög frekvens av inrapporterade arbetsordrar kan de kräva mer uppmärksamhet och resurser.

  4. Planering: Det ger underlag för att planera och budgetera för underhållsåtgärder och reparationer. Genom att förutse behoven baserat på historiska inrapporterade arbetsordrar kan man effektivt planera och prioritera resurser.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet värdefull information för att säkerställa effektiv och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning samt för att upprätthålla kundnöjdhet och fastigheters värde.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!