Boka demoLogga in

Vända en negativ trend: åtgärda energiförbrukningen i fastigheter

  • Amanda Forssberg
    Amanda Forssberg

    2023-06-01 • 3 minuters läsning

Det inte ovanligt att en fastighet kan börja springa iväg i en negativ riktning när det gäller energiförbrukningen. Det kan vara till exempel för hög energianvändning per Atemp eller ökande värmekostnader per kvadratmeter. Att identifiera och åtgärda problemområden i tid är avgörande. I detta inlägg kommer vi att fokusera på betydelsen av att sätta fokus på att förbättra nyckeltalet som går mot en negativ trend och hur teamet tillsammans med involverade parter kan arbeta för att vända utvecklingen till det bättre.

Dashboard Image

1. Utvärdera och analysera situationen:

När vi märker att ett nyckeltal visar en negativ trend är det viktigt att förstå orsakerna bakom det. En noggrann utvärdering och analys av fastighetens energisystem och förbrukningsmönster är nödvändig. Det kan kräva samarbete med fastighetsskötare, teknisk förvaltning, energikonsulter eller leverantörer för att identifiera var problemet ligger. Med en tydlig bild av situationen kan vi bättre fokusera på åtgärder som behöver vidtas.

2. Skapa en handlingsplan och sätta realistiska mål:

Med en klar bild av problemområdet kan vi utarbeta en handlingsplan som tydligt identifierar de åtgärder som behöver vidtas för att förbättra nyckeltalet. Det är viktigt att involvera hela teamet i att formulera planen och sätta realistiska mål för att uppnå en positiv förändring. Målen bör vara specifika, mätbara och tidsbestämda för att skapa en tydlig riktning och möjliggöra uppföljning.

3. Implementera åtgärder och följ upp konsekvent:

Att implementera åtgärder för att förbättra nyckeltalet är en kontinuerlig process. Det kan innebära att uppgradera eller optimera fastighetens uppvärmningssystem, isolering, eller införa energieffektiva teknologier. Genom att involvera hela teamet kan vi säkerställa att åtgärderna genomförs konsekvent och i linje med planen. Regelbunden uppföljning och utvärdering är avgörande för att se till att åtgärderna ger de önskade resultaten och att fastigheten rör sig mot en positiv trend.

4. Kommunikation och kunskapsdelning:

För att uppnå framgång är det viktigt att kommunicera och dela kunskap inom teamet och med involverade personer. Genom att hålla regelbundna avstämningar, utbilda medarbetare och sprida bästa praxis kan vi skapa en kultur av engagemang och ansvarstagande. Att vara transparent med resultaten och framstegen (och bakslagen!) mot målen kommer att uppmuntra till ytterligare samarbete och ansträngningar för att förbättra nyckeltalet.

5. Uppmuntra till en långsiktig förändringsprocess:

För att säkerställa att förbättringarna blir långsiktiga och inte bara temporära åtgärder är det viktigt att integrera förändringar i fastighetens rutiner och processer. Inkludera energieffektivitet som en del av fastighetens strategi och utbilda nya medarbetare om bästa praxis för att säkerställa forsatt positiva resultatet över tid

Slutsats:

Att förbättra nyckeltalet som går mot en negativ trend kräver en helhetssyn och en aktiv insats från hela teamet. Börja med att utvärdera och analysera situationen, skapa en handlingsplan och implementera åtgärder för att vända trenden, följ upp konsekvent och vänd på så sätt utvecklingen till det bättre. Genom att kommunicera och dela kunskap inom teamet och uppmuntra till en långsiktig förändringsprocess kan vi säkerställa att förbättringarna blir hållbara och bidrar till att skapa mer kostnadseffektiva och energieffektiva fastigheter. Med ett starkt fokus och en engagerad inställning kan vi göra verklig skillnad och främja en mer hållbar framtid inom fastighetsbranschen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Senaste inlägg

VideoThumbnail Image
Insights

Homepal VS Stratsys