Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Reell vakansgrad över tid

Visar andel uthyrningsbara hyresobjekt som är vakanta under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet är ett signifikant mätvärde som belyser den procentuella andel av dina tillgängliga hyresobjekt som inte varit uthyrda över en viss period och därför stått tomma. Det mäts genom att räkna antalet dagar som de har varit vakanta. Detta nyckeltal ger dig insikter i hur väl dina fastigheter eller utrymmen utnyttjas och kan vara användbart för både uthyrare, förvaltare och ledning.

Ett högt värde på detta nyckeltal indikerar att en betydande andel av dina uthyrningsbara objekt som stått outhyrda, vilket kan ha en negativ påverkan på din intäktsström och lönsamhet. Detta kan agera som en varningsflagg och signalera behovet av att vidta åtgärder för att öka uthyrningen. Sådana åtgärder kan inkludera intensifierad marknadsföring, justeringar av hyrespriser eller förbättringar av objekten för att göra dem mer attraktiva för potentiella hyresgäster.

Å andra sidan, om värdet på nyckeltalet varit lågt, indikerar det att en betydande andel av dina uthyrningsbara objekt varit uthyrda, vilket är positivt för din intäktsström och affärsresultat. Även om detta är positivt, kan det ändå vara fördelaktigt att övervaka detta nyckeltal regelbundet för att säkerställa att du fortsätter att optimera användningen av dina tillgängliga hyresobjekt och minimera den reella vakansen.

Slutligen ger nyckeltalet en inblick i hur effektivt du utnyttjar din portfölj av uthyrningsbara objekt och om det behövs åtgärder för att förbättra uthyrningsgraden och därmed öka intäktsströmmen. Det är en värdefull indikator för att effektivt förvalta din fastighetsportfölj och din affärsverksamhet inom fastighetsbranschen.

I Homepal definieras reell vakans som "icke-uthyrda av uthyrningsbara". Alltså är det endast hyresobjekt som är tillgängliga som inkluderas – tomställda, spärrade eller liknande exkluderas i detta värde.

Hur räknas det ut?

Antal dagar utan aktivt avtal med hyresgäst hyresobjekt summerat / (Totalt antal dagar × Totalt antal hyresobjekt)

* Inkluderar endast hyresobjekt som inte är markerat som tomställd, spärrat eller liknande.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några viktiga skäl till varför det är viktigt att följa nyckeltalet:

  1. Intäktsplanering och budgetering: Genom att övervaka detta nyckeltal kan du planera din intäktsström mer noggrant och inkludera realistiska budgetar. Det ger dig möjlighet att förutse perioder med potentiell intäktsbortfall och anpassa din ekonomiska planering därefter.

  2. Effektiv resursallokering: Nyckeltalet ger dig en indikation på hur stor del och hur länge dina uthyrningsbara objekt har stått tomma. Detta hjälper dig att rikta dina resurser och insatser mot de områden och objekt som behöver fyllas snabbt, så att du kan minimera vakansperioden och maximera intäkterna.

  3. Optimering av uthyrningsstrategin: Genom att följa detta nyckeltal kan du utvärdera effektiviteten av din uthyrningsstrategi. Höga värden och långa vakansperioder kan indikera behovet av att förbättra marknadsföring, fastighetsunderhåll eller andra faktorer som påverkar hyresgästers intresse för dina objekt.

  4. Minimering av intäktsbortfall: Ju högre och längre objekt är vakanta, desto mer intäkter går förlorade. Genom att vara medveten om vakansgraden och vakansperioderna kan du vidta åtgärder för att minimera intäktsbortfallet och optimera din lönsamhet.

  5. Kundnöjdhet: Att hålla koll på den reella vakansgraden hjälper dig att säkerställa att de objekt du faktiskt erbjuder är i bra skick och redo för uthyrning. Detta kan förbättra hyresgästnöjdheten och minska risken för negativ feedback från hyresgäster.

  6. Strategisk portföljhantering: Information om vakanser är användbar för att ta beslut om fastighetsportföljens sammansättning och strategi. Du kan avgöra om det är tid att omvärdera din portfölj och göra justeringar baserat på reelll vakansgrad.

  7. Marknadsanpassning: Om vakanserna ökar kan det vara en indikation på förändringar i den lokala fastighetsmarknaden. Det ger dig möjlighet att anpassa din strategi och prissättning i enlighet med de förändrade marknadsförhållandena.

Sammanfattningsvis är nyckeltalet en kritisk mätare som hjälper dig att optimera intäktsströmmen, minska intäktsbortfallet och effektivt hantera din fastighetsportfölj. Det ger dig också möjlighet att vidta rätt åtgärder för att fylla vakanser och förbättra din fastighetsverksamhet över tid.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!