Meta Pixel

Boka demoLogga in
Uthyrning

Vakansgrad över tid

Visar andel hyresobjekt som inte är uthyrda under specificerad period.

Vad är det?

Nyckeltalet är ett viktigt mått som visar hur stor andel av dina hyresobjekt som inte varit uthyrda över en viss period och därför stått tomma. Det mäts genom att räkna antalet dagar som de har varit vakanta. Detta nyckeltal ger dig insikter i hur väl dina fastigheter eller utrymmen utnyttjas och kan vara användbart för både uthyrare, förvaltare och ledning.

Ett högt värde på detta nyckeltal kan indikera att en betydande andel av dina hyresobjekt inte varit uthyrda, vilket påverkar din intäktsström och lönsamhet negativt. Det kan vara en varningssignal som kräver åtgärder för att öka uthyrningsgraden, såsom marknadsföring, prisjusteringar eller underhållsförbättringar för att göra fastigheterna mer attraktiva för hyresgäster.

Å andra sidan, om värdet på nyckeltalet varit lågt, indikerar det att en stor andel av dina hyresobjekt varit uthyrda och att ditt bestånd utnyttjats till fullo, vilket är positivt för din intäktsström och affärsresultat. Det kan ändå vara värdefullt att övervaka detta nyckeltal regelbundet för att säkerställa att du fortsätter att maximera uthyrningen av dina fastigheter och minimera vakanser.

Sammanfattningsvis ger nyckeltalet dig insikter i hur väl dina fastigheter varit uthyrda och om det behövs åtgärder för att optimera uthyrningsgraden och intäktsströmmen. Det är ett användbart mått för att effektivt hantera fastighetsportföljer och affärsverksamhet.

I Homepal definieras vakans som icke-uthyrd. Alltså är hyresobjekt som är tomställda, spärrade eller liknande också inkluderade i detta värde.

Hur räknas det ut?

Antal dagar utan aktivt avtal med hyresgäst hyresobjekt summerat / (Totalt antal dagar × Totalt antal hyresobjekt)

* Inkluderar alla hyresobjekt.

Varför är det viktigt att följa?

Följande är några viktiga skäl till varför man bör följa nyckeltalet:

  1. Intäktsövervakning: Nyckeltalet ger dig en direkt indikation på hur stor del av din hyresobjektsportfölj som inte genererat hyresintäkter under perioden. Det hjälper dig att övervaka och säkerställa att du optimerar din intäktsström från fastighetsinvesteringarna.

  2. Lönsamhet: Tomma hyresobjekt kan vara en belastning på din lönsamhet. Genom att följa nyckeltalet kan du snabbt identifiera områden där du kan förbättra uthyrningsgraden och därigenom öka dina intäkter och lönsamheten.

  3. Upptäckt av problem: Ett ökat antal vakanta hyresobjekt kan indikera problem i fastighetsmarknaden, såsom minskad efterfrågan eller konkurrens från andra fastighetsägare. Genom att övervaka nyckeltalet regelbundet kan du upptäcka och hantera sådana problem.

  4. Effektiv resursallokering: Genom att känna till i vilka fastigheter där det finns hög vakans kan du fokusera dina resurser och ansträngningar på att fylla dessa vakanser. Det kan inkludera marknadsföring, underhåll eller prissättningsoptimering.

  5. Finansiell planering: Information om vakanser är avgörande för att kunna göra realistiska finansiella planer och budgetar för din fastighetsverksamhet. Det hjälper dig att förutsäga och hantera inkomstvariationer.

  6. Strategisk fastighetsförvaltning: Genom att använda nyckeltalet kan du fatta beslut om fastighetsportföljens sammansättning och strategi. Du kan överväga om det är lämpligt att behålla eller avyttra vissa fastigheter baserat på deras uthyrningsgrad.

Sammanfattningsvis är det viktigt att följa nyckeltalet eftersom det ger en indikation på din fastighetsportföljs hälsa, påverkar din intäktsström och ger dig möjlighet att vidta åtgärder för att förbättra lönsamheten och hyresgästnöjdheten. Det är ett centralt verktyg för fastighetsförvaltning och affärsstrategi inom fastighetsbranschen.

Vill du lära dig mer om den här nyckeltalet? Bli kontaktad!